Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

dis- (lat.), predmetak u složenicama: raz-, na razne (protivne) strane, npr. disgregacija, ili pak nedostatak, negacija (često grč. dys-), ne-, npr. diskreditirati, disharmonija, disproporcija.