PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

aktino- (grč.), predmetak u složenicama: zrako-, zrakasto-, koji se odnosi na zrake, zračenje.