PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bulić, Frane (1846–1934), hrv. arheolog, svećenik; iskapao starokršć. starine u Solinu, a starohrvatske u Rižinicama, Majdanu, Bihaćima i Otoku kraj Solina. Objavio prvu stručnu publikaciju o starohrv. spomenicima; dugogodišnji urednik Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku.