PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

bojila, org. tvari koje služe za bojenje tekstila, plastičnih masa, živežnih namirnica, lijekova itd.; svako b. mora u molekuli sadržavati tzv. kromofornu grupu koja je nosilac boje (npr. etilenska –C=C–, karbonilna –C=O, nitrozo-grupa –N=O, azo-grupa –N=N–) i tzv. auksokromnu (kiselu ili bazičnu) grupu (–OH, –NH2, –SO3H, –COOH) koja omogućuje da se b. veže uz podlogu. Prema karakteru auksokromne grupe b. se dijele na kisela, bazična, močilna, supstantivna, redukcijska, disperzijska, reakcijska; prema kromofornim grupama na azo-b., indigoidna, sumporna, antrakinonska i trifenil-metanska b. Većina b. proizvodi se sintetski od maloga broja spojeva koji se dobivaju iz katrana kamenoga ugljena (katranska ili anilinska b.); u svijetu je do danas proizvedeno nekoliko desetaka tisuća sintetskih b. od kojih o. 500 ima tehn. važnost.