PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

voltametrija, skup elektroanalitičkih tehnika koje se koriste za kvantitativno određivanje anorg. i org. spojeva u području koncentracija od 10–3 do 10–12 mol/dm3, za kvalitativnu analizu, te za istraživanja mehanizma kem. reakcija.