PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

skvalen, aciklički triterpenski ugljikovodik, C30H50; u biosintezi preteča kolesterola; ima baktericidna svojstva, a služi kao intermedijer u pripravi farmaceutskih preparata i u kem. industriji.