PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Banka za međunarodne obračune (Bank for International Settlements, akr. BIS), osnovana 1930., sa sjedištem u Baselu, osnovni kapital 1500 mil. zlatnih franaka. Prvobitna joj je zadaća bila olakšati plaćanje njem. reparacija iz I. svj. rata.