Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

mladogramatičari (njem. Junggrammatiker), škola u poredbeno-pov. lingvistici, koja razvoj jezika tumači u prvom redu kao posljedicu djelovanja »beziznimnih fonetskih zakona« i analogije; pokretači te škole su (od 1878) K. Brugmann i H. Osthoff te A. Leskien, a gl. teoretičar H. Paul.