PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

asonanca (franc.). 1. Suzvučje. 2. Stilska figura u kojoj se podudaraju samoglasnici u više riječi. 3. U poetici, nepotpun srok u kojemu se rimuju samo vokali.