PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Merseburg, grad na rijeci Saale, Njemačka; 35 780 st. Katedrala (gradnja započela 1015), dvorac (15. st.). Kem. i metalna ind. Ležišta smeđega ugljena.