Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

knjižnica ili biblioteka (grč.), zbirka knjiga, periodičnih publikacija i dr. bibliotečne građe, uređena prema određenim načelima, radi njihova očuvanja i korištenja, ob. namijenjena javnoj uporabi; prostorija ili zgrada u kojoj je ta zbirka smještena. Prema namjeni k. može biti nacionalna, državna, sveučilišna, gradska, posudbena itd. Prva je k. bila Ašurbanipalova (← 7. st.), najznamenitija Aleksandrijska (← 3. st.). U sr. vijeku razvijaju se samostanske i kaptolske k., od 13. st. privatne. Od 18. st. njihovi se fondovi evidentiraju u katalozima, od 19. st. postaju pretežito javne i njihovo se djelovanje uređuje državnim aktima.