PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

kentumski jezici ili jezici kentum (prema lat. centum: sto), skupni naziv za neke, pretežito zapadne indoeur. jezike (npr. germanske, italske, keltske, grčki), u kojima su se palatalni guturali indoeur. prajezika (, , npr. mtóm: sto) odrazili kao velarni (k, g, npr. lat. centum), a očuvali su se labiovelarni (kṷ, gṷ). Suprotni su im satemski jezici (baltičko-slavenski, indoiranski, armenski), u kojima su se prajezični palatalni guturali odrazili kao spiranti ili frikativi (s, š, z, ž, j, h, npr. slav. sto), a labiovelari postali velarima.