PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

jura, drugo razdoblje mezozoika; trajalo o. 55 mil. god. Zbog znatnih epirogenetskih pokreta dolazi na eur. kopnu do veće i trajnije transgresije. Nastaju mnogobrojni bazeni (akvitanski i dr.) u kojima se kontinuirano talože morski sedimenti. Na kopnu prevladavaju golosjemenjače te golemi i krilati gmazovi (os. dinosauri i pterosauri). Javljaju se i prve ptice (Archaeopteryx). Bogata morska fauna (amoniti, belemniti, spužve, ribe, gmazovi).