PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

anatomija (grč.), znanost o građi živih organizama. A. čovjeka (antropotomija): deskriptivna a. opisuje dijelove tijela i organa; topografska a. istražuje međusobni odnos između pojedinih organa; plastična a. opisuje vanjski oblik organa; mikroskopska a. proučava građu organa mikroskopom (histologija); patološka a. proučava promjene na organima i tkivima prouzročene bolešću; rendgenska a. proučava organe rendgenom; poredbena a. proučava sličnosti i razlike različitih životinjskih tipova. Početci su a. u grč. filoz. školama (Alkmen Krotonjanin); Galen (1. st.) daje prve spise o a., slijede Mundinus (14. st.), Leonardo da Vinci (15. st.), A. Vesali (16. st.), G. C. Aranzi (16. st.), C. Varolio (16. st.) i dr. – A. životinja (zootomija), znanost o obliku i građi tijela životinja. A. bilja, znanost o unutarnjoj građi biljnih organizama.