PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

gromača, vrsta suhozida, zid od netesana kamena slagana bez uporabe veziva, karakterističan dio dalmatinskoga krajolika; čest lik. motiv u slikama O. Glihe.