PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

gorenje, oksidacija (spajanje s kisikom) neke tvari uz pojavu svjetlosti i oslobađanje topline; nastupa kad se tvar zagrije do temperature paljenja.