PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Glina, gradić na Banovini, Hrvatska; 4506 st. Ciglane, pilana. – Prvi se put spominje 1205. Već 1209. i 1211. kralj Andrija daruje područje G. opatiji u Topuskom. Sred. 13. st. izbija sukob između građana G. i opatije. Pod tur. vlašću 1563–93. God. 1737. u G. je održan hrv. sabor, a 1750. formirana je Glinska regimenta. Uz kraći prekid (1809–1815) G. je ostala u sastavu Banske krajine do njezina konačnoga ukinuća 1881. Za Domovinskoga rata (1991–95) pod okupacijom srp. snaga.